Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


ANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTEN

Dienst Ergonomie

 

BESCHRIJVING DOEL + DOELGROEP

De wetgeving rond het werken met beeldschermapparatuur uit 1993 werd aangepast door het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk. Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk is opgeheven vanaf 1/01/2016. In plaats daarvan moet de werkgever minstens om de 5 jaar een analyse van de beeldschermwerkposten voorzien op groepsniveau en op individueel niveau, onder andere over de risico's voor het gezichtsvermogen, de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting bij de beeldschermwerkers. Deze analyse dient indien nodig aangevuld te worden door een bevraging van deze medewerkers om de werkomstandigheden en/of gezondheidsproblemen op te sporen. Indien uit de bevraging blijkt dat er mogelijke gezondheidsproblemen zijn, worden de betrokken werknemers door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer onderworpen aan een aangepaste gezondheidsbeoordeling. Daarna moet het Comité preventie en bescherming (indien aanwezig), alsook de beeldschermwerkers geïnformeerd worden over de resultaten van deze analyse en over de maatregelen die de werkgever plant te nemen.

Mediwet kan werkgever, leidinggevende en/of intern preventieadviseur ondersteunen met advies in geval van het terug aan het werk gaan van beeldschermwerkers die langdurig afwezig waren (ziekte of arbeidsongeval), of die leiden aan specifieke of langdurige lichamelijke klachten, en/of die aanpassingen aan de werkpost vragen n.a.v. bepaalde aandoeningen.


INHOUD/BESCHRIJVING PRODUCT

· De werkpost van de beeldschermwerker wordt tijdens deze werkpostanalyse geëvalueerd aan de hand van observatie, metingen en overleg met de medewerker. Dit duurt ongeveer 1u en gebeurt door de preventieadviseur ergonomie.

De beeldschermwerker wordt hierbij geïnformeerd over de aandachtspunten naar veiligheid, gezondheid en ergonomie op de werkplek. Een evaluatie zal gedaan worden van de zit- en werkhouding, de opstelling van het meubilair en materiaal, het gebruik van de aanwezige werkmiddelen, naar de ergonomische aspecten; rekening houdende met de lichamelijke aandoening.

Waar nodig zal advies over werkwijze, eventuele aanpassing van werkposten en/of eventuele aanschaf extra / specifieke hulpmiddelen gegeven worden.

· Knelpunten die eenvoudig op te lossen zijn worden onmiddellijk aangepakt en geduid, andere worden samen met een aantal oplossingsrichtingen gebundeld in een overzichtelijk verslag. De verslaggeving duurt ongeveer 1u. Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet