Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


STATIONAIRE GELUIDSMETING

Dienst Omgevingsfactoren
Wanneer men blootgesteld staat aan lawaai, kan dit leiden tot permanente en onherstelbare gehoorschade.  Dit kan voorkomen worden door op de werkplaatsen het geluidsdrukniveau te bepalen waaraan de werknemers blootgesteld staan en aan de hand van de resultaten preventiemaatregelen vast te leggen en uit te voeren.
In samenspraak met de zaakvoerder wordt bepaald op welke plaatsen in het bedrijf geluidsmetingen uitgevoerd dienen te worden.  Dit kunnen algemene geluidsmetingen van bepaalde werkposten of werkplaatsen zijn, of gerichte metingen van bepaalde arbeidsmiddelen, installaties of activiteiten.
Deze geluidsmetingen gebeuren met gekalibreerde meettoestellen (type O of I).
Tijdens de meting wordt het equivalent geluidsdrukniveau bepaald waaraan de werknemers worden blootgesteld.  Dit is de waarde voor het persoonlijke blootstellingsniveau dat overeenkomt met een blootstelling aan hetzelfde geluid over een periode van 8 uur.
De gemeten waarden worden vergeleken met de geldende grenswaarden voor de dagelijkse blootstelling.  Hieraan worden adviezen gekoppeld om de situatie eventueel te verbeteren.
De bevindingen worden genoteerd in een genormeerd verslag (volgens NBN EN 689).
Indien nodig kan eveneens een frequentieanalyse uitgevoerd worden om de toonhoogte van het lawaai te kennen dat bepalend is voor de adviezen voor het dempen van het lawaai.


Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet