Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


WERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTEN

Dienst Ergonomie
Wanneer niet kan worden vermeden dat de werknemers lasten manueel moeten hanteren, beoordeelt de werkgever, zo mogelijk vooraf, de veiligheids- en gezondheidsaspecten van het soort werk, waarbij hij inzonderheid let op de kenmerken van de last.
Op grond van het resultaat van de beoordeling richt de werkgever de werkposten zodanig in dat het hanteren zo veilig en zo gezond mogelijk gebeurt, en ziet hij erop toe dat het gevaar van met name rugletsel voor de werknemer door passende maatregelen wordt vermeden of verminderd, waarbij inzonderheid rekening wordt gehouden met de kenmerken van de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden en met de eisen van de taak (KB betreffende het manueel hanteren van lasten - B.S. 29/09/1993 - Artikel 5 & 6).
Deze werkpostanalyse heeft tot doel om aanwezige knelpunten op ergonomisch vlak bij de huidige werkorganisatie te duiden zodat deze in de toekomst kunnen vermeden worden bij de (her)inrichting van de geobserveerde werkposten. Zo worden lichamelijke klachten vermeden en/of geminimaliseerd, verhoogt het rendement en dalen de kosten als gevolg van werkverlet en de productiviteitsdaling door aanwezige lichamelijke klachten.

Voor elke taak waarbij een last wordt vastgehouden, getild, geduwd, getrokken en/of gedragen, wordt tijdens deze werkpostanalyse de taak geëvalueerd aan de hand van  observatie.
Zo worden o.m. de lasteigenschappen, de werktechniek, de gebruikte hulpmiddelen, de werkopstelling en de  omgevingsvariabelen beoordeeld. De nodige metingen worden hiervoor uitgevoerd.
Knelpunten die eenvoudig op te lossen zijn worden onmiddellijk aangepakt en geduid, andere worden samen met een aantal oplossingsrichtingen gebundeld in een overzichtelijk verslag.

In het kader van lichamelijke klachten en/of re-integratie (bv. na ziekte of arbeidsongeval) kunnen ook individuele werkposten geanalyseerd worden. Wanneer uw medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoet kan u deze analyse van zijn/haar werkpost terug betaald krijgen door het Fonds van Beroepsziekten in het kader van het Rugpreventieprogramma, meer informatie.Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet