Corona

Coronaondercontrole-coronapagina.jpg

Aangepaste affiche 'Corona onder controle'

In de loop van de COVID-19-crisis maakte Mediwet heel wat affiches op om werknemers of klanten in bepaalde sectoren op een schematische en eenduidige manier de op dat moment geldende preventiemaatregelen duidelijk te maken. Zo waren er o.a. affiches voor de kleinhandel, de supermarkt en de horeca. En herinnert u zich nog ons 'Gouden vierkant'?

Ondertussen zijn in de loop van de voorbije weken heel wat maatregelen versoepeld. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alle huidige maatregelen en/of aanbevelingen gebundeld op één affiche 'Corona onder controle'. Deze affiche vervangt alle voorgaande affiches.In de loop van de COVID-19-crisis maakte Mediwet heel wat affiches op om werknemers of klanten in bepaalde sectoren op een schematische en eenduidige manier de op dat moment geldende preventiemaatregelen duidelijk te maken. Zo waren er o.a. affiches voor de kleinhandel, de supermarkt en de horeca. En herinnert u zich nog ons 'Gouden vierkant'?

Wij willen graag ook nog even de aandacht vestigen op de social distance. Waar mogelijk dient deze nog steeds gerespecteerd te worden. Om uw werknemers hierop attent te maken kan u deze affiche op diverse plaatsen in uw onderneming ophangen.

connection-4884862_1920.jpg

CORONAVIRUS COVID-19: update 30/09/2021

Versoepelingen COVID-19-maatregelen

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids (PDF, 7.63 MB) uitgewerkt (zie ook het overzicht van de verschillende wijzigingen (PDF, 265.92 KB)).

Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever, om er voor te zorgen dat activiteiten opnieuw kunnen worden opgestart in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden. In afwachting van eventuele sectorgidsen of protocollen die opgesteld kunnen worden in de paritaire comités, kunnen ondernemingen zich baseren op de algemene principes zoals vermeld in de generieke gids.

coronavirus-4914026.jpg

Sedert 1 oktober zijn we een nieuwe fase in gegaan betreffende de versoepelingen van de maatregelen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken.

Op heel wat plaatsen verdwijnt de mondmaskerplicht.

De preventiemaatregelen inzake COVID-19 om hoogrisicocontacten op de werkvloer onder controle te houden moeten verder gerespecteerd worden, ongeacht de vaccinatiegraad. Een hoge vaccinatiegraad betekent immers niet noodzakelijk dat alle risico’s op de werkvloer zijn verdwenen. Hierbij blijven maatregelen als afstand, ventilatie, ontsmetting, dragen van het mondneusmasker een zeer belangrijke rol innemen.

Niettegenstaande de versoepelingen, blijft het dus sterk aanbevolen om het mondneusmasker te dragen op plaatsen en in situaties waar de social distance van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd.

Als deze preventiemaatregelen niet gevolgd worden, kan dit een negatief effect hebben op het aantal hoogrisicocontacten (en bijhorende quarantaines) in het geval een werknemer positief test. Dit kan mogelijk zware gevolgen hebben voor de bezetting op de werkvloer.

Verder is het dragen van een mondneusmasker wel nog steeds verplicht in een aantal specifieke situaties:

 • in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, stations en op luchthavens
 • in zorginstellingen
 • bij medische en niet-medische contactberoepen (o.a. de kapper)
 • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.

Het dragen van het mondneusmasker heeft daarenboven ook zijn voordelen in het kader van preventie van griep en andere winterse verkoudheden.

In het Brussels hoofdstedelijk gewest gelden andere regels, bijvoorbeeld:

 

 •  Houd voor het gebruik van mondmaskers rekening met de algemene maatregelen die door de federale, regionale of lokale overheden worden uitgevaardigd, en betrek deze bij het bepalen van de maatregelen in de onderneming die voortvloeien uit de risicoanalyse.
  Vlaanderen: In de situaties waar de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd en na uitputting van de organisatorische maatregelen en de collectieve beschermingsmiddelen, is het dragen van mondneusmaskers sterk aanbevolen in samenhang met andere preventiemaatregelen en met respect voor de preventiehiërarchie.
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: In de situaties waar de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd en na uitputting van de organisatorische maatregelen en de collectieve beschermingsmiddelen, is het dragen van mondneusmaskers een noodzakelijke bijkomende maatregel, in samenhang met andere preventiemaatregelen en met respect voor de preventiehiërarchie. Dit is onder meer het geval indien de afstand van 1,5 meter tussen de personen niet kan worden gerespecteerd, om het even of dit binnen of buiten is.

  Het continue gebruik van mondneusmaskers wordt aangeraden in ruimtes waar je lang vertoeft, zelfs indien je voldoende afstand (>1,5 m) kan houden. Het virus verspreidt zich namelijk door de ruimte. Plexischermen zijn een correcte afscheiding voor korte gespreksmomenten, maar zijn geen bescherming voor een volledige werkdag, zeker in geval van onvoldoende ventilatie.
laptop-5582775_1920.jpg

 • Telewerken wordt niet langer sterk aanbevolen in bedrijven en instellingen in België. Een uitzondering blijft evenwel bestaan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zolang de vaccinatiegraad er niet beter is: telewerk blijft er sterk aanbevolen. Dit geldt dus ook voor wie negatief heeft getest op de aanwezigheid van dit virus, evenals voor wie reeds geheel of gedeeltelijk werd gevaccineerd tegen dit virus.

Raadpleeg onze documenten voor een volledig overzicht van de verschillen tussen Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest.

CORONAVIRUS COVID-19: update 03/09/2021

Is een mondneusmasker nog noodzakelijk op de werkvloer?

Met de start van het nieuwe schooljaar zijn er ook heel wat versoepelingen van de coronamaatregelen in de algemene maatschappij. In Vlaanderen hebben we immers het beoogde aantal gevaccineerde personen bereikt. Naast het feit dat telewerk niet langer aangewezen is in Vlaanderen*, wijzigt er op de werkvloer echter nog niet zo veel.

coronavirus-4914026.jpg

In de privésfeer mogen we thuis weer iedereen ontvangen en is dansen op huwelijksfeesten opnieuw toegestaan. We kunnen zelfs terug naar sportmanifestaties en culturele evenementen, waar we mits een Covid Safe Ticket zelfs zonder mondneusmasker mogen rondlopen. Mediwet krijgt vanuit de bedrijfswereld regelmatig de vraag of ook op de werkvloer het mondneusmasker niet achterwege mag blijven. De meerderheid van de werknemers is immers gevaccineerd en in het publieke deel van het bedrijf is er geen mondmaskerplicht meer.

Er is echter een elementair verschil tussen de privésfeer en de werkvloer. Het bijwonen van een evenement doet u op vrijwillige basis. Nu het telewerk niet meer aangewezen is*, heeft u evenwel niet de vrije keuze met wie en hoe dicht u contact hebt op de werkvloer. De werkgever dient ook steeds, als een goede huisvader, de Wet Welzijn toe te passen. Er moet dus voor elke activiteit een risicoanalyse worden opgemaakt. Daar de werkgever ook de privacy moet respecteren, mag hij geen navraag doen wie gevaccineerd is. De adviezen van de Generieke Gids (intussen versie 6) dienen hierdoor dus nog steeds toegepast te worden.

Als nu uit de risicoanalyse blijkt dat de veilige afstand van 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd, is het van belang alle preventiemaatregelen toe te passen. Tussen burelen onderling kan dit een plexischerm zijn. Bij het rondlopen op kantoor, in de koffiehoek, aan de kopieermachine,… is het dragen van het mondneusmasker nog steeds verplicht.

Zelfs met een hoge vaccinatiegraad, blijven de basis hygiëne- en preventiemaatregelen nog steeds uiterst belangrijk om ons te beschermen tegen het virus. Blijf dus het gouden vierkant toepassen (handen wassen-ventilatie-afstand houden-mondneusmasker).
Het is niet omdat we gevaccineerd zijn, dat we geen risico meer lopen op een besmetting. Weliswaar is de kans op besmetting veel kleiner, maar vooral het risico op ernstige verwikkelingen is zeer laag.

Het volgen van de preventiemaatregelen heeft daarenboven ook zijn voordeel in geval er aan contacttracing moet worden gedaan bij een besmetting op de werkvloer. Er zijn immers nog altijd werknemers die in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact. Bij het correct volgen van de preventiemaatregelen zullen er weinig of geen hoogrisicocontacten zijn en dus geen quarantaines nodig zijn.

In geval van een hoogrisicocontact bij niet gevaccineerde werknemers blijft de regel van quarantaine en 2 PCR-testen. De quarantaine eindigt pas na een negatieve PCR-test op dag 7.
Gevaccineerde hoogrisicocontacten dienen ook in quarantaine te gaan en zich zo snel mogelijk een 1e maal te laten testen. Bij een negatieve PCR-test eindigt hun quarantaine. Ze moeten wel nog een 2e PCR-test krijgen op dag 7. Tussen de 2 PCR-testen moeten volledig gevaccineerde werknemers niet in quarantaine te gaan en kunnen deze verder werken.
Werknemers die de voorbije 180 dagen positief zijn getest en nu een hoogrisicocontact hebben gehad, moeten enkel in quarantaine gaan en getest worden van zodra zij enige symptomen van COVID-19 vertonen.

Het spreekt ook voor zich dat elke werknemer die op eender welk moment symptomen vertoont, de werkplek dient te verlaten om zich bij de huisarts te laten testen. Dit geldt dus ook voor de volledig gevaccineerde werknemers.

 

*Wegens de veel lagere vaccinatiegraad, blijft in Brussel telewerk wel nog aangewezen

CORONAVIRUS COVID-19: update 30/07/2021

Heeft u de Coronalert-app al geïnstalleerd?

Is dat dan nog nuttig, vraagt u zich af? Het antwoord daarop luidt kort maar krachtig: 'Uiteraard!' Om verschillende redenen zelfs! Wij sommen er enkele voor u op:

 • Het opsporen van contacten blijft essentieel om COVID-besmettingen te voorkomen. Coronalert laat toe om contacten snel en anoniem op de hoogte te brengen van een risicocontact dat ze hadden. Dat komt uiteindelijk ook u ten goede want u krijgt dan -bij een risicocontact- eveneens een melding in de app. Zo kan u uzelf en de mensen rondom u beschermen.
 • Door de vele verplaatsingen (reizen,...) maar eveneens door de sterke opmars van de Delta-variant stijgt het aantal besmettingen. We moeten deze evolutie goed opvolgen. Dat kan als zo veel mogelijk mensen de Coronalert-app installeren én gebruiken.
 • Er werden bovendien heel wat verbeteringen aan de app aangebracht zodat hij nog beter functioneert en dus ook gebruiksvriendelijker is.

De app kan gratis gedownload worden in de App Store en op Google Play.
Wil u daarnaast zelf het gebruik van de Coronalert-app bij uw werknemers promoten? Dat kan! Hier kan u allerlei campagnemateriaal vinden om op te hangen in de onderneming, te gebruiken als e-mailbanner, te delen op sociale media,...


Vaccinatie tegen COVID-19 van cruciaal belang

Vaccinatie van de bevolking is én blijft nog steeds het belangrijkste wapen in de strijd tegen het COVID-19-virus. Niet alleen bij ons maar in de hele wereld zijn deskundigen het erover eens dat vaccineren tal van niet te onderschatten voordelen met zich meebrengt.

Allereerst beschermen de meeste coronavaccins tegen ernstige symptomen van COVID-19. De kans dat een bezoek aan de huisarts of een ziekenhuisopname noodzakelijk is bij besmetting, is dan veel kleiner. Op die manier ontlasten we ons zorgsysteem.

Studies wijzen er ook op dat bij mensen die gevaccineerd zijn de virale lading een stuk lager ligt als ze in aanraking komen met het virus. Dat betekent dat het virus minder snel wordt doorgegeven aan andere mensen in de omgeving. Ook kwetsbare mensen die om één of andere reden niet gevaccineerd kunnen worden, worden zo beschermd. Bovendien: hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe sneller we groepsimmuniteit bereiken en hoe sneller we het virus en mogelijke varianten onder controle krijgen.

Wist u dat het momenteel mogelijk is voor niet-gevaccineerde personen om zich alsnog te laten vaccineren? Dat kan door zich aan te melden via QVAX.be. Er worden ook nieuwe uitnodigingen verstuurd per post om een afspraak te maken. Wie eerder een vaccinatie weigerde moet deze wel eerst intrekken via QVAX.be.

Bron: laatjevaccineren.be

CORONAVIRUS COVID-19: update 18/06/2021

COVID-certificaat

Vanaf 1 juli 2021 kan u reizen binnen de Europese Unie met het COVID-certificaat.

connection-4884862_1920.jpg

Er zijn 3 types certificaten:

 1. Een vaccinatiecertificaat: een certificaat is beschikbaar na de 1e prik, na de 2e prik wordt er een nieuw certificaat aangemaakt. Opgelet, de meeste EU-landen zullen alleen een certificaat van volledige vaccinatie aanvaarden. Meestal zullen deze landen dit certificaat ook pas aanvaarden vanaf een bepaalde wachtperiode na de dag van de volledige vaccinatie, omdat dan pas de bescherming optimaal is.
 2. Een testcertificaat van een PCR-test (geen sneltest of zelftest) met een negatief resultaat. Dit certificaat moet zeer recent voor het vertrek naar het buitenland (48 tot 72u) zijn aangemaakt. Ook de termijn van geldigheid van dit certificaat kan per land afwijkend zijn.
 3. Een herstelcertificaat voor mensen die hersteld zijn van COVID-19 na een positieve COVID-test. De geldigheid van dit certificaat zal in de meeste landen 180 dagen zijn.
De geldigheidsduur van het certificaat is afhankelijk van het type certificaat en van de specifieke regels in het EU-land waar u het wilt gebruiken.

Op het certificaat staan gegevens zoals naam, geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het herstel van COVID-19 en een unieke identificatiecode (QR-code). De EU-lidstaten scannen deze code en kunnen zo nakijken of het certificaat correct en geldig is. Het certificaat is opgemaakt in het Engels en in de 3 landstalen (Nederlands, Frans en Duits).

De certificaten voor België zijn vanaf half juni beschikbaar. Dit wil echter niet zeggen dat andere landen de COVID-certificaten zullen kunnen lezen of aanvaarden. U kan het COVID-certificaat downloaden via de CovidSafeBE-app en op overheidssites zoals Mijn Burgerprofiel of mijngezondheid.be. Op aanvraag kan dit ook per post verzonden worden. Hou hiervoor rekening met een wachttijd van 1 week.

Het COVID-certificaat is gratis. Aan het testcertificaat is er een kost verbonden voor de test die het testcertificaat vooraf gaat. Voor mensen die de kans nog niet hebben gekregen om zich te laten vaccineren, wordt de kostprijs van een PCR-test terugbetaald tot een maximum van 55 euro. Deze financiële tegemoetkoming kan maximaal 2 maal gebruikt worden en dit gedurende de maanden juli, augustus en september.

Check steeds het geldende reisadvies voor uw vertrek en gedurende de reis. Per land kunnen er nog afwijkende regels mogelijk zijn. Bij lokale uitbraken of varianten kunnen nog extra richtlijnen opgelegd worden.

Bronnen:
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
https://www.vlaanderen.be/covid-certificaat
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

CORONAVIRUS COVID-19: update 28/05/2021

Zelftesten op de werkvloer

In onze nieuwsbrief van 30 april hebben we uitgebreid zelftesten of autotesten besproken. Initieel was het onmogelijk voor werkgevers om zelftesten aan te kopen en aan te bieden aan hun werknemers. Met het verschijnen van het K.B. van 11 mei 2021 mogen ondernemingen en instellingen nu zelftesten aankopen en vrijblijvend aanbieden aan het personeel.

Ervaring leert dat zelftesten wel degelijk gebruikt worden op de werkvloer binnen de arbeidsrelatie, doch vaak zonder de correcte omkadering. Daardoor worden deze testen niet altijd op de juiste manier afgenomen, geïnterpreteerd of wordt er niet altijd het juiste gevolg gegeven aan een positieve test. Er kan dan een vals gevoel van veiligheid ontstaan. Hoe de omkadering beter kan, is nog voorwerp van discussie tussen de externe diensten, de taskforce ‘testing’ en de FOD WASO. Daarover meer in een volgende nieuwsbrief.

Herbekijk ondertussen steeds uw risicoanalyse bij wijzigingen op de werkvloer, bijvoorbeeld ook reeds ter voorbereiding van terugkommomenten (die mogelijk worden vanaf 9 juni). Uit deze risicoanalyse kan de eventuele meerwaarde van zelftesten volgen.

Zelftesten binnen de arbeidsrelatie kunnen een sluitstuk zijn van uw preventiestrategie, maar zijn zeker geen deus ex machina. Zet dus nog steeds maximaal in op het toepassen van de klassieke preventiemaatregelen zoals afstand houden, ventileren, mondneusmasker dragen en ontsmetten.

In elk geval mogen zelftesten nooit gebruikt worden:

 • om de preventiemaatregelen niet te moeten volgen;
 • voor de screening van hoog risico contacten op de werkvloer (de quarantaine kan niet omzeild worden door het uitvoeren van testen, dus ook niet van zelftesten);
 • om te testen bij symptomen;
 • bij gevaccineerden

CORONAVIRUS COVID-19: update 30/04/2021

Hoe zit het nu met COVID-19-testen binnen de arbeidsrelatie?

Nu sinds enige tijd zelftesten te koop zijn in de apotheek, stelt zich de vraag of zelftesten ook gebruikt mogen worden binnen de arbeidsrelatie. Is dit zinvol is en zo ja, wat zijn de voorwaarden?

Wat is het verschil tussen zelfafnametesten en zelftesten (ook wel autotesten genoemd)?

Om dit te kunnen duiden, moeten we eerst de verschillende testmethodes overlopen:

 • De RT-PCR-test: in het labo wordt het viraal erfelijk materiaal (RNA) een zeer groot aantal keer vermenigvuldigd (tot enkele miljarden keren) en vervolgens opgespoord. Dit is een relatief traag proces, een antwoord laat ettelijke uren tot dagen op zich wachten.
 • De snelle antigeentest: in het labo of via een testkit wordt viraal eiwit rechtstreeks opgespoord, zonder vermenigvuldiging dus. Dit is een snel proces, het resultaat is na 15 minuten bekend. Vandaar het voorvoegsel “snelle”.

Daarnaast bestaan er dus verschillende opties voor het afnemen van het staal:

 • Door middel van een lange neuswisser. Hier wordt het staal helemaal achteraan in de neus/keelholte genomen. Dit dient dus te gebeuren door medisch geschoold personeel, onder supervisie van een (arbeids)arts.
 • Door middel van een korte neuswisser. Hier wordt het staal vooraan in de neus genomen (op 2 cm). Dit kan gebeuren door de testpersoon zelf. Dit valt dan onder de zelfafnametesten.
 • Door middel van een speciaal speekselbuisje. Dit gebeurt door de testpersoon zelf. Dit valt ook onder de zelfafnametesten.

Bijkomende vraag is wie de test analyseert:

 • Het labo;
 • De medewerker van de (arbeids)arts;
 • De testpersoon zelf. Dit valt dan onder de zelftesten.

Zelfafnametest versus zelftest:

 • Zelfafnametest: hierbij neemt de testpersoon het staal alleen af. Dit staal wordt geanalyseerd, ofwel ter plaatse door een opgeleide medewerker van de arbeidsarts ofwel in het labo (speekseltest).
 • Zelftest of autotest: hierbij neemt de testpersoon het staal zelf af en analyseert het zelf. Dit gebeurt in principe buiten de onderneming.

Wat is de plaats van zelfafnametesten en autotesten binnen de onderneming?

 • Het inzetten van deze testen is wettelijk mogelijk, binnen een strikt kader waarin de arbeidsarts steeds een sleutelrol speelt. De reden hiervoor is dat het opstellen van een strategie omtrent het beheren en beheersen van de COVID-19-pandemie in een onderneming, maatwerk vraagt.
 • Het volgen van de preventiemaatregelen blijft het allerbelangrijkste bij het beheer van de huidige pandemie. Testen kunnen op geen enkele manier de preventiemaatregelen vervangen. Integendeel, ze zijn enkel het mogelijk sluitstuk nadat alle andere preventiemaatregelen getroffen zijn.
 • Zelfafname- en autotesten staan logischerwijs lager op de betrouwbaarheidsladder dan de klassieke PCR-test, deze is de “gouden standaard”.
 • De verschillende genoemde testen hebben allemaal hun voor- en nadelen. Bij het uitrollen van een teststrategie dient er zo onder andere rekening gehouden te worden met:
  - de betrouwbaarheid van de testmethode;
  - de betrouwbaarheid van de afname;
  - de betrouwbaarheid van de analyse;
  - het te verwachten aantal positieve testen;
  - de realistische kans op vals positieve en vals negatieve testresultaten;
  - de motivatie van het personeel om hieraan mee te werken. De werknemer kan niet verplicht worden om zich te (laten) testen;
  - het aantal gevaccineerden.

Het advies van Mediwet:

 • We raden het gebruik van autotesten absoluut af. Deze horen niet thuis op de arbeidsplaats.
 • Zelfafnametesten kunnen wel gebruikt worden op de arbeidsplaats, echter steeds onder supervisie van de arbeidsarts of één van zijn medewerkers.
  - Ofwel wordt de afname via ondiepe neuswisser door de werknemer zelf uitgevoerd onder toezicht. De analyse (snelle antigeentest) gebeurt door de arbeidsarts of één van zijn medewerkers van de preventiedienst.
  - Ofwel gebeurt de afname van speeksel door de werknemer zelf. De analyse gebeurt in een labo (PCR).
 • Antigeen sneltesten, afgenomen door medisch geschoold personeel en steeds onder supervisie van de arbeidsarts, kunnen ingezet worden bij clusterbeheer en als preventieve testen na een risico-evaluatie in samenwerking met de arbeidsarts.
 • De overheid heeft de periode voor het verkrijgen van deze laatste gratis sneltesten (met diepe neuswisser) verlengd tot 30 mei 2021. Mediwet kan voor de aangesloten bedrijven waar het uitvoeren van sneltesten een meerwaarde heeft, deze testen aanvragen. Het testmateriaal is dus gratis, het afnemen van de testen echter niet.
 • De werkgever kan deze gratis testen niet zelf bestellen bij de overheid.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot testen, stuur dan gerust een mail naar testen@mediwet.be.

 

CORONAVIRUS COVID-19: update 09/04/2021

Hoe lang duurt de quarantaine als een huisgenoot positief test ("index" is)?

Een hoog risico contact van een positief getest persoon (“index”) dient 10 dagen in quarantaine te gaan. Indien een test op dag 7 negatief is, mag de quarantaine beëindigd worden. Dag 1 is daarbij de dag na het laatste hoog risico contact.

Maar hoe moet u nu tellen als u nauw samenwoont met de index? Wanneer is dan uw laatste risico contact waarbij de 10-daagse quarantaine start? Het laatste hoog risico contact is eigenlijk de dag voor dat de huisgenoot genezen is. Deze wordt verondersteld genezen te zijn na minimaal 10 dagen én 3 dagen koortsvrij én verbetering van de overige symptomen.

Indien de positief geteste huisgenoot niet langer symptomen vertoont, start de quarantaine dus na 10 dagen. U kan hier een schema terugvinden dat u kan helpen bij de berekening van de quarantaine.


Nieuwe app 'crisis information translated' voor anderstaligen

Voor mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen is het niet altijd eenvoudig om voldoende op de hoogte te zijn van de geldende coronamaatregelen. Het Agentschap Integratie & inburgering heeft daarom een nieuwe app 'crisis information translated' ontwikkeld. De app is beschikbaar in 18 talen. U kan er een verzameling van de actuele coronamaatregelen terugvinden, alsook informatie rond de vaccinatiestrategie. Het betreft algemene info en is dus niet aangepast aan persoonlijke of medische omstandigheden.

De app ‘crisis information translated’ is gratis beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store. Downloaden kan ook via deze link: www.integratie-inburgering.be/cit

Bron: Agentschap Integratie & inburgering

syringe-5873159_1920.jpg

Vaccinatie tegen COVID-19

Waarom u laten vaccineren

Het SARS-CoV-2-virus kan u ernstig ziek maken. Sommige patiënten hebben geen of zeer weinig symptomen, anderen kunnen langdurig hinder van het virus ondervinden. In sommige gevallen is de ziekte zelfs dodelijk. Dit is niet voorspelbaar. Door u te laten vaccineren bent u zelf beschermd tegen het SARS-CoV2-virus. Daarenboven ontstaat er een groepsimmuniteit als 70% van de bevolking zich laat vaccineren. Door die groepsimmuniteit kan het virus moeilijker vermenigvuldigen onder de bevolking en krijgen we de pandemie onder controle zodat we terug een normaal sociaal leven kunnen leiden.

Veiligheid van het vaccin

Het is mogelijk dat mensen aarzelen om een nieuw vaccin te laten zetten. Dit is een normale reactie. De goedgekeurde vaccins worden echter volgens eenzelfde protocol getest en goedgekeurd als andere, reeds gekende vaccins. Dit vaccin is er zo snel gekomen omdat de farmaceutische industrie al zijn energie in de ontwikkeling van het vaccin heeft gestoken. Ook werden nu processen in de ontwikkeling gelijktijdig uitgevoerd, waar dit anders in opeenvolgende fases verloopt.


Hoe werkt het vaccin?

Door het vaccin maakt uw lichaam antistoffen aan. Als u na de vaccinatie in aanraking komt met het virus, herkent uw lichaam de indringer en kan dus onmiddellijk antistoffen aanmaken die het virus doden. U wordt dus niet of in zeer geringe mate ziek.

Om correct gevaccineerd te zijn, heeft u afhankelijk van het soort vaccin, 1 of 2 injecties nodig. Momenteel is er nog geen zekerheid, maar er is wel een sterk vermoeden dat het vaccin ook werkt tegen de momenteel circulerende varianten van het virus.

vaccination-2722937_1920.jpg

Eventuele bijwerkingen

Net zoals bij alle andere, reeds gekende vaccins, kan u ook van dit vaccin bijwerkingen hebben. Dit is een gevolg van het feit dat uw lichaam antistoffen aan het aanmaken is. De voornaamste bijwerkingen zijn:

 • Pijn op de plaats van de injectie
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Spierpijn algemeen
 • Koorts

Deze bijwerkingen duren doorgaans 1 à 2 dagen. Bij dergelijke klachten kan u eventueel een koortswerend of pijnstillend middel nemen.

Wie mag het vaccin niet krijgen

Daar het vaccin nog nieuw is, wordt uit veiligheidsoverwegingen aangeraden dat volgende personen zich niet laten vaccineren:

 • Jongeren (voorlopig)
 • Mensen met koorts >38° C en een acute infectie
 • Mensen met een recente positieve PCR-test (minder dan 2 weken)
 • Iemand die de voorbije 2 weken een ander vaccin heeft gekregen (tetanos, hepatitis, griep,…)
 • Mensen met een voorgeschiedenis van een ernstige allergische reactie op eender welke vaccinatie in het verleden

Mensen met bloedstollingsstoornissen mogen het vaccin krijgen. Het is echter wel belangrijk dat de patiënt het meldt vooraleer men vaccineert. Dan kunnen de vaccinatoren hier rekening mee houden bij het toedienen van het vaccin.

 

Contact tracing door Mediwet

Het callcenter van de overheid dat de contact tracing opvolgt voor COVID-positief geteste personen, kan Mediwet 7 op 7 bereiken. Zij doen dit in het geval een werknemer, tewerkgesteld bij een onderneming aangesloten bij Mediwet, positief test op COVID-19. Onze tracers geven dan op hun beurt de nodige input en instructies aan het bedrijf in kwestie en nemen de nodige acties naar de werknemers toe. Op deze manier borgen wij voor onze klanten een snelle en adequate afhandeling.

Om uitbreiding van de ziekte binnen uw bedrijf in te perken, dient u dan ook de bestaande voorzorgsmaatregelen te handhaven. Het blijft belangrijk dat iedereen de elementaire hygiënemaatregelen opvolgt en steeds de nodige afstand bewaart. Thuiswerk waar mogelijk is verplicht.

Vanuit Mediwet hebben we een aantal documenten opgemaakt die u als werkgever kunnen helpen bij de contactopsporing in geval er een door COVID-19 besmette werknemer in uw bedrijf wordt vastgesteld.
Via ons online platform My Mediwet kan u de procedure vinden in geval een werknemer positief test op COVID-19. U heeft daarbij ook het evaluatieformulier nodig alsook de folders 'hoog risico contact' en 'laag risico contact'. Deze zijn ook te vinden op My Mediwet.

Bij hoog risico contacten in de onderneming kan u ons ook steeds contacteren. Hierbij kan u in ieder geval al de affiche 'Testen en quarantaine bij een hoog risico contact met een besmet persoon' raadplegen.

De overheid heeft ook een interessante website waar het principe van contactonderzoek in verschillende talen wordt uitgelegd.

wood-2557258.jpg

Online aanbod

Wij werken continu aan een uitbreiding van het online aanbod van opleidingen en infosessies. Geregeld voorzien wij nieuwe data als een webinar volzet is. Hou zeker onze opleidingspagina in het oog.

Wij helpen u graag opweg om op een gezonde en veilige manier aan het werk te blijven in de onderneming. Schrijf u zeker in bij interesse in een webinar!

Ontdek ons online aanbod
wood-2557258.jpg

Vraag rond Corona?

Aarzel dan niet om ons te contacteren. Een team staat achter de schermen paraat om op al je vragen te antwoorden.

Heb je een algemene vraag rond het coronavirus COVID-19? Neem dan zeker een kijkje op de website van de overheid. 

Voor meertalige informatie rond het coronavirus, klik hier.

Bekijk de FAQ's
Afbposterrodekruis.png

Affiches die u in tussentijd kan ophangen

De overheid en verschillende hulpverleningsinstanties bieden duidelijke en correcte affiches aan die u kan ophangen op de werkvloer. Deze bevatten informatie over hoe u een besmetting kan voorkomen of uzelf goed kan beschermen tegen virussen. Daarnaast heeft het Rode Kruis Vlaanderen voor iedereen die zich droevig, gestresseerd, verward, bang of zelfs boos voelt tijdens deze coronacrisis een poster ontworpen met 6 tips om zorg te dragen voor uzelf én anderen.

Meerdere affiches die u kan gebruiken, vindt u terug op My Mediwet (na inloggen). Klik op ‘Publicaties’, gebruik de zoekterm ‘corona’ en ontdek ons aanbod. U vindt er affiches over o.a.:

Bron: info-coronavirus.be, Beswic en Rode Kruis Vlaanderen

Afbposterrodekruis.png

Blijf op de hoogte van het nieuws

Meer berichten terugvinden die Mediwet heeft gepost? Bekijk dan zeker onze nieuwspagina waar we al onze actuele berichten bewaren.

Schrijf u zeker ook in op onze nieuwsflash zodat u steeds de laatste updates ontvangt.

Ga naar Nieuws

CORONAVIRUS COVID-19: update 02/11/2020

Ministerieel Besluit 01/11/2020

Met het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 zijn een aantal regels aangepast of nieuw ingevoerd.

Zo is rond thuiswerk nu bepaald:

Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Indien telethuiswerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen bedoeld in paragraaf 2 om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.”

Hou er dus rekening mee dat u uw werknemers een attest of ander bewijsstuk moet bezorgen, waaruit de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats blijkt.

Nieuw is ook dat u als bedrijf een contactpersoon moet aanduiden en bekendmaken, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

Meer gedetailleerde informatie mag u eerstdaags verwachten in onze nieuwsbrief.

Quarantainemaatregelen aangepast vanaf 01/10/2020

Bij de laatste Nationale Veiligheidsraad werden onder andere de regels rond quarantaine aangepast. Tot op heden was de quarantaine vrij lang. Daardoor werd de opgelegde perdiode niet door iedereen goed opgevolgd.

Hier kan u een aangepaste schematische voorstelling vinden van de toe te passen regels in geval u symptomen hebt, in geval u contact had met een positief getest persoon of wanneer u terugkeert uit een rode zone.

Tevens hebben we ons schema “Symptomen corona & quarantaine" en onze folders hoog risico contact en laag risico contact aangepast naar de huidige quarantainemaatregelen. Ook de procedure 'Wat in geval een werknemer positief test op COVID-19' en het bijhorende evaluatiefomulier werden geüpdatet.

U kan deze en andere nuttige COVID-19-gerelateerde documenten ook raadplegen op ons online platform My Mediwet (na inloggen, onder 'Publicaties' - zoekterm: corona)

App 'Coronalert'

Vanaf 30 september 2020 stelt de Belgische overheid de app “Coronalert” ter beschikking van de Belgische burger. “Coronalert” zal de bestaande maatregelen aanvullen en versterken. Door de uitwisseling van anonieme codes kunnen mobiele telefoons privacyvriendelijk opvolgen wie met wie in nauw contact kwam. Wanneer een app-gebruiker positief test op COVID-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren.

Rol van Sciensano bij de app

Sinds 18 september 2020 beheert Sciensano ook gegevensbanken die specifieke functies van de contactopsporingsapplicatie (de “Coronalert” App) ondersteunen. Deze gegevensbanken bevatten gepseudonimiseerde gegevens die tijdelijk bewaard worden (maximum 14 dagen). Hierdoor kan een gebruik(st)er van de app zijn/haar testresultaten opvragen en anonieme waarschuwingen over besmettingsrisico’s verspreiden. Het is de gebruiker van de app zelf die bepaalt of er daarbij gegevens worden uitgewisseld. Meer informatie over het type gepseudonimiseerde gegevens, de doelstellingen van de gegevensuitwisseling en de bewaartermijnen is beschikbaar in de privacyverklaring. De “Coronalert” app is een dienst die wordt aangeboden door de deelstaten.

Zij zijn eveneens verantwoordelijk voor:

 • de ontwikkeling
 • de beschikbaarheid
 • het praktisch gebruik en
 • het design van de contactopsporingsapplicatie.

Wat heeft de huisarts hiermee te maken?

Wanneer de huisarts een COVID-19-test voorschrijft, zal hij u vragen of u “Coronalert” gebruikt. Is dat het geval? Klik dan in de app de knop ‘Genereer de code’ aan. De app vraagt dan of u symptomen heeft en zo ja, wanneer deze begonnen zijn. Uw huisarts kan u helpen deze vragen te beantwoorden op basis van de anamnese en het klinisch onderzoek dat hij uitgevoerd heeft. De app toont dan de testcode en de datum van start besmettelijkheid. Die testcode en datum van besmettelijkheid vult de arts nu in, in het gebruikelijke eformulier ‘Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2-’. Dit bevat nu drie extra velden voor informatie over de app:

 • Identificatiecode “Coronalert”: De code van 17 cijfers, die door de applicatie van de patient gegenereerd wordt.
 • Datum besmettelijkheid “coronalert”: Datum van besmettelijkheid, te lezen op hetzelfde scherm.
 • Heeft een waarschuwing hoog risico contact ontvangen via coronalert-app? (ja/nee)

U kan de app hier downloaden. U vindt er ook meer informatie rond de werking ervan.

Bron: Sciensano

Veilig aan het werk - Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Om de ondernemingen bij te staan bij de stapsgewijze heropbouw van de economische activiteiten hebben sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in overleg een generieke gids uitgewerkt.

Daarnaast stelden bepaalde sectoren ook een sectorgids of protocol samen op basis van een gemeenschappelijke beslissing door de leden van een paritair comité. Zij vullen in deze protocollen de generieke gids verder aan of verduidelijken waar nodig voor hun specifieke sector.

Een opsomming van de sectoren die een dergelijke sectorgids reeds publiceerden kan u hier terugvinden.

Download hier ook de generieke gids.

Bron: werk.belgie.be

books-1831917Omgezet.png

Op My Mediwet: Nuttige documenten en informatie rond het coronavirus COVID-19

Na het inloggen op het klantenportaal My Mediwet kan u o.a. volgende opgemaakte documenten daar al raadplegen bij de publicaties. (Zoekterm: corona)

 • Preventiemaatregelen COVID-19
 • Risicoanalyse COVID-19
 • Checklist TWW

U vindt daar eveneens verschillende affiches die van nut kunnen zijn.

Ga naar My Mediwet
shutterstock_362066123.jpg

Blijf gezond aan het werk in deze coronatijden

#Blijfinuwkot zie je overal verschijnen. Omwille van je eigen gezondheid en die van anderen wordt er aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven en van thuis uit te werken. Dit heeft dan misschien weer andere neveneffecten voor je fysieke en mentale gezondheid. Je zit meer stil, eet gemakkelijker (ongezonde) snacks die je in de keukenkasten vindt en vult je longen minder met een gezonde dosis frisse buitenlucht.

Mediwet geeft regelmatig tips om aan gezond thuiswerk te doen.

Hou onze tips en tricks in het oog!

FODVolksgezondheid.jpg

Algemene update van de overheid

Blijf up-to-date met de laatste wijzigingen rond COVID-19.

Meer info
Mediwetcoronabus2.jpg

#helpenwaarnodig

Ook Mediwet draagt haar steentje bij in deze coronatijden. Wij stellen onze medische wagens ter beschikking aan de ziekenhuizen die onze medisch apparatuur kunnen gebruiken.

Wij zijn fier op ons team voor hun inzet en beschikbaarheid!

#helpenwaarnodig #samensterk

Bekijk zeker het instructiefilmpje voor een goede handhygiëne

DeZorgSamen_logo_compact.jpg

Wist je dat Mediwet achter de schermen onze zelfstandige zorgverleners meehelpt? Wanneer een zelfstandige zorgverlener contact opneemt, staat Mediwet achter de schermen klaar. Wij zijn trots om op deze manier ons steentje te mogen bijdragen.