Klant worden

Verplichting aansluiting Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk

Van zodra een werkgever een eerste werknemer in dienst heeft, is de werkgever verantwoordelijk voor het welzijn van deze werknemer op de werkvloer. De werkgever heeft 2 opties.

Als de werkgever van elke discipline van het welzijnsdomein iemand ter beschikking heeft staan, kunnen de werknemers berusten op een volledige Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De werkgever voorziet zelf dat alle aspecten rond het welzijn kunnen aangeboden worden aan zijn werknemer(s) door een arbeidsarts, preventieadviseur niveau 1, arbeidshygiënist, ergonoom en preventieadviseur psychosociale aspecten aanwezig te hebben in de organisatie.

Indien de werkgever dit niet zelf kan voorzien, moet hij berusten op de diensten van een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Mediwet kan als externe partner u hierbij de nodige ondersteuning bieden.

ABCDgroep-IPA.png

Dienstverlening

Naast de activiteiten van de onderneming is tevens het aantal werknemers van belang bij de bepaling van het pakket diensten dat u van een externe dienst mag verwachten. De grens van het aantal werknemers kan verschillen bij A- en B-bedrijven afhankelijk van de sector waartoe u behoort rekening houdend met de risicograad. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het basispakket (C- en D) en een pakket van diensten op maat (ABC+).

Minimumopleidingsniveau van de preventieadviseur (PA):

 • Groep A: niveau I, u dient een werknemer aan te duiden als PA met het juiste niveau
 • Groep B: niveau II, u dient een werknemer aan te duiden als PA met het juiste niveau
 • Groep C: u dient een werknemer aan te duiden als PA. Er is geen minimum niveau vastgelegd, alsook geen opleiding verplicht. Aan te raden is om een opleiding niveau 3 te volgen, ook wel genaamd 'basisniveau'. Indien u toch een preventieadviseur niveau I of niveau II heeft, spreekt men over een “C+”-onderneming. Indien u hierover niet beschikt, spreken we over een “C-” –onderneming.
 • Groep D: Enkel indien minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de functie van preventieadviseur waarnemen. Er is geen minimum niveau vastgelegd, alsook geen opleiding verplicht.

ABC+ bedrijven

Voor de werkgever die behoort tot de groep A, B of C+ en die in zijn interne dienst beschikt over een preventieadviseur met een aanvullende vorming van niveau I of II zijn onderstaande diensten inbegrepen:

De forfaitaire wettelijke minimumbijdrage dient voor deze werkgevers te worden omgezet in preventie-eenheden.

Eén preventie-eenheid vertegenwoordigt € 190,23. De som van de preventie-eenheden kan worden opgenomen, rekening houdend met de volgende wegingsfactoren: 100% als het gaat over een prestatie-uur van een preventieadviseur-arbeidsveiligheid, een preventieadviseur-psychosociale aspecten, een preventieadviseur-ergonomie of een preventieadviseur-arbeidshygiëne; 125% voor een prestatie-uur van een preventieadviseur-arbeidsarts en 75% voor een prestatie-uur van een verpleegkundige of een persoon die de preventieadviseur bijstaat en die beschikt over een aanvullende vorming niveau II.

Deze preventie eenheden worden bij voorrang besteed aan:

 • Gezondheidstoezicht: voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen spontane raadplegingen, onderzoeken bij werkhervatting, bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting, voortgezet gezondheidstoezicht, onderzoeken in het kader van moederschapsbescherming.
 • Uitvoeren van de opdrachten van de preventieadviseur-psychosociale aspecten (tenzij de werkgever intern beschikt over een preventieadviseur psychosociale aspecten)
 • Andere prestaties in verband met het preventiebeleid van de onderneming.

C- en (micro) D bedrijven

Voor de werkgever die behoort tot de groep D of C-, en die in zijn interne dienst niet beschikt over een preventieadviseur met een aanvullende vorming van niveau I of II wordt er een vastgelegd dienstenpakket samengesteld:

 • Meewerken aan de risicoanalyse;
 • Gezondheidstoezicht: voorafgaande en periodieke gezondheidsbeoordelingen, spontane raadplegingen, onderzoeken bij werkhervatting, bezoeken voorafgaand aan de werkhervatting, voortgezet gezondheidstoezicht, onderzoeken in het kader van moederschapsbescherming;
 • Beeldschermwerk: meewerken aan de analyse, aangevuld met een bevraging (of een ander instrument) en het voorstellen van preventiemaatregelen;
 • Voedingswaren: meewerken aan de opleiding in verband met voedselhygiëne en aan de analyse van de risico's inzake contact met voedingswaren;
 • Bijwonen van de vergadering(en) van het Comité PBW (bv. bij de bespreking van het globale preventieplan en jaaractieplan en de voorstelling van het activiteitenverslag van de externe dienst);
 • Arbeidsongevallen: verlenen van bijstand naar aanleiding van een ernstig arbeidsongeval (max. 5 prestatie-uren);
 • Opdrachten in het kader van psychosociale aspecten: behandeling van de individuele vraag tot informele of formele psychosociale interventie van de werknemer, tot en met de mededeling van de identiteit van de verzoekende werknemer aan de werkgever (! Alle prestaties die volgen op de mededeling van de identiteit van de verzoekende werknemer aan de werkgever dienen afzonderlijk te worden aangerekend);
 • Onderzoek van de arbeidsplaatsen en van de werkposten en het afleveren van een gemotiveerd beleidsadvies;
 • Het online beschikbaar houden van een elektronische inventaris.

Tarieven2024_NL.png

Tarifering

Een werkgever betaalt per werknemer een jaarbijdrage. Mediwet past de forfaitaire minimumtarieven toe zoals bepaald in artikel II.3-15 van de codex over het welzijn op het werk.

Er bestaan 5 tariefgroepen. Deze tarieven zijn gekoppeld aan de hoofdactiviteit van de werkgever (met als referentie de Nacebelcode) en het aantal werknemers.

Het forfaitair tarief per werknemer is verschuldigd voor elke werknemer die gedurende een volledig kalenderjaar bij de werkgever is geregistreerd via Dimona of elk ander document of register dat op vergelijkbare wijze het personeelsbestand weergeeft. Voor een werknemer die geen volledig kalenderjaar is geregistreerd bij de Werkgever, is deze werkgever een twaalfde van de forfaitaire minimumbijdrage verschuldigd per kalendermaand waarin de werknemer bij hem is geregistreerd. Indien er voor deze werknemer een individuele prestatie wordt geleverd, is de forfaitaire minimumbijdrage in haar geheel verschuldigd.

Wij maken graag een persoonlijk voorstel voor uw situatie op. Contacteer ons.

Mediwet als partner

Ons aanbod komen wij u graag toelichten in een persoonlijk gesprek of u kan vrijblijvend een prijsofferte opvragen. Bezorg ons uw gegevens via onderstaand invulformulier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Reeds overtuigd van onze aanpak en dienstverlening? Vul dan onderstaand aansluitingsformulier in en zend dit naar info@mediwet.be. Alvast bedankt!

ghent-1827640.jpg

Oost- en West-Vlaanderen

Is uw firma gevestigd in deze regio, neem dan contact op met het algemeen nummer 09 221 06 07 en vraag naar onze commercieel verantwoordelijke.

ghent-1827640.jpg

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Is uw firma gevestigd in deze regio, neem dan contact op met het algemeen nummer 03 205 69 70 en vraag naar onze commercieel verantwoordelijke.

Invulformulier

Adres maatschappelijke zetel