Codex aangevuld met voorwaarden voor de binnenluchtkwaliteit in werklokalen

Het nieuwe KB van 2 mei 2019 heeft de inleidende bepalingen van de codex aangevuld met de definitie voor een werklokaal: een werklokaal is een lokaal waarin zich een werkpost bevindt.

De overige aanpassingen berusten op het feit dat men niet meer enkel “verse lucht” moet voorzien voor de aanwezige werknemers in werklokalen, maar dat de werkgever voor een “goede binnenluchtkwaliteit” moet zorgen.

Risicoanalyse

De werkgever voert hiervoor een risicoanalyse uit van de binnenluchtkwaliteit in de werklokalen.   

Deze wordt uitgevoerd op basis van visuele inspecties, controle van installaties en documenten én met medewerking van de werknemers.  Eventueel kunnen ook metingen of berekeningen uitgevoerd worden.

Hij houdt in de risicoanalyse rekening met het debiet van de aangevoerde lucht en met mogelijke bronnen van verontreiniging:

  • Aanwezigheid en fysieke activiteit van personen
  • Aanwezige producten en materialen (bv. bouwmaterialen, vloer- en aanbekleding, meubilair, planten en dieren, technische uitrusting, aanwezige toestellen / machines / werktuigen)
  • Onderhoud, herstel en reiniging van de arbeidsplaatsen
  • De kwaliteit van de aangevoerde lucht (als gevolg van infiltratie en ventilatie, verontreiniging en werking van het ventilatie-, luchtbehandelings- en verwarmingssysteem)

 Benodigde luchtverversing:

De werkgever zorgt ervoor, met technische en/of organisatorische maatregelen, dat één van volgende voorwaarden wordt nageleefd:

  • de CO2-concentratie in de werklokalen is gewoonlijk lager dan 900 ppm
  • het ventilatiedebiet is minimaal 40 m³/uur per aanwezige persoon

Mits enkele eisen mag de werkgever hiervan afwijken en ervoor zorgen dat ofwel de CO2-concentratie gewoonlijk lager is dan 1200 ppm, ofwel het ventilatiedebiet minimaal 25 m³/uur per aanwezige persoon is. 

Een eerste eis die moet vervuld zijn, is dat de werkgever op basis van de risicoanalyse kan aantonen dat de werknemers een gelijkwaardig of beter beschermingsniveau genieten wat betreft de binnenluchtkwaliteit doordat de eerder gestelde verontreinigingsbronnen werden uitgeschakeld of aanzienlijk werden verminderd (bv. door gebruik van emissiearme materialen).

De tweede eis is dat er een voorafgaand advies van de bevoegde preventieadviseur en van het comité moet zijn.

 “Gewoonlijk”

Het woordje “gewoonlijk” is ook gedefinieerd: Gedurende minstens 95% van de gebruikstijd, berekend over maximaal 8 uur en uitgaande van een buitenconcentratie van 400 ppm (indien deze hoger is, houdt men rekening met het verschil).

 Actieplan

Voor bestaande werklokalen waar aan de eisen voor de benodigde luchtverversing nog niet kan voldaan worden, stelt de werkgever een actieplan op (in overleg met de bevoegde preventieadviseur en het comité) waar de nodige technische en/of organisatorische maatregelen op korte, middellange en lange termijn worden vastgelegd.
Ook wordt een tijdspad opgemaakt voor de implementatie van deze maatregelen binnen afzienbare termijn.
Voor bouwaanvragen na 1/1/2020 van bouw, verbouw of renovatie van werklokalen in (delen van) gebouwen moet de werkgever ervoor zorgen dat aan deze nieuwe regels wordt voldaan.

De risicoanalyse geldt voor alle werkgevers.

De resultaten van de risicoanalyse en van het actieplan worden opgenomen in het globaal preventieplan.

 Praktijkrichtlijn

Momenteel wordt een praktijkrichtlijn uitgewerkt voor de toepassing van de regels. Deze zal op de website van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg gepubliceerd worden.

 

Inwerkingtreding op 31 mei 2019

Bron: KB 2/05/2019 (B.S. 21/05/2019)