Diensten - Risicobeheer

Hieronder vindt u een overzicht van onze diensten in het kader van risicobeheersing.


METING CHEMISCHE AGENTIA

Dienst Omgevingsfactoren
In veel sectoren komen werknemers in contact met chemische producten: chemische nijverheid, metaalverwerking, houtbewerking, grafische sector, kunststofproducenten,…
Wanneer men blootgesteld staat aan chemische agentia kan dit leiden tot allerlei gezondheidsklachten: irritaties van luchtwegen en slijmvliezen, irritaties van de huid, concentratieverlies of zelfs permanente gezondheidsschade.

Dit kan voorkomen worden door op de werkplaatsen de blootstelling aan chemische agentia te beoordelen, waarbij het meten van de concentratie in de lucht een belangrijke hulpmiddel is.
In overleg met de zaakvoerder wordt een meetstrategie opgesteld.
Naargelang de te meten producten wordt bepaald welke techniek toegepast zal worden, hoeveel bemonsteringen er best aangewezen zijn, op welke plaatsen…

Het nemen van steekproeven kan met behulp van een handpomp met reactiebuisjes waarlangs lucht wordt aangezogen.  Hierbij is onmiddellijke aflezing mogelijk, maar wordt er slechts over een zeer korte tijd gemeten.  Deze steekproeven kunnen een eerste middel zijn om te bepalen op welke plaatsen uitgebreide metingen aangewezen zijn.
Bij het uitvoeren van uitgebreide metingen vindt een bemonstering van de lucht plaats, waarna het staal wordt geanalyseerd door een gespecialiseerd erkend labo.  Bij actieve bemonstering wordt lucht aangezogen door een pomp.  Bij passieve bemonstering maakt men gebruikt van badges.

De bemonsteringen kunnen zowel persoonlijk (op een persoon zelf) als stationair (op een bepaalde plaats op de werkpost) uitgevoerd worden. De keuze hangt af van de doelstelling van de meting.
Na analyse van de monsters worden de gemeten blootstellingsconcentraties vergeleken met geldende grenswaarden.  Hieraan worden adviezen gekoppeld om de situatie eventueel te verbeteren.  De bevindingen worden genoteerd in een genormeerd verslag (volgens NBN EN 689).
Hieronder volgt een niet-limitatief overzicht van chemische agentia die kunnen gemeten worden :

*Routine-analyse van organische contaminanten :
- alifatische koolwaterstoffen (2-methylbutaan, n-hexaan, cyclohexaan,…)
- aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, xyleen, ethylbenzeen, naftaleen, …)
- gechloreerde verbindingen (dichloormethaan, trichloorethyleen, chloroform,…)
- ketonen (aceton, 2-butanon of MEK, cyclohexanon, diisobutylketon,…)
- esters (ethylacetaat, butylacetaat, ethylacrylaat,…)
- alcoholen (ethanol, isopropanol, butanol, cyclohexanol,…)
- andere (diethylether, dibutylether, propyleenoxide, narcosegassen, acetonitrile,…)

*Speciale analyse van organische contaminanten :
- aldehyden (formaldehyde, aceetaldehyde, glutaaraldehyde,…)
- alcoholen (methanol, butaandiol, ethyleenglycol, fenolen,…)
- esters (dibutylftalaat, demethylftalaat, tributylfosfaat,…)
- nafta's (petroleumether, benzine, diesel, uitlaatgassen diesel,…)
- gechloreerde verbindingen (vinylchloride, methylchloride,…)
- isocyanaten (TDI, MDI,…)
- EPA-PAK's (antraceen, benzo(a)pyreen, chryseen, pyreen,…)

*Analyse van anorganische contaminanten :
- metalen (aluminium, tin, zink, chroom, ijzer, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel,…)
- chroom 6
- arseen, kwik, seleen
- kwarts
- anorganische zuren (zoutzuur, salpeterzuur, zwavelzuur, waterstoffluoride,…)
- ammoniak, cyanide, natriumhydroxide, chloorgas, waterstofperoxide, formaldehyde,…

*Analyse van minerale oliemist

*Bepaling van stof in de werkplaatsatmosfeer (inhaleerbare of inadembare fractie, lasrook, koolzwart, houtstof, graanstof,…)Contacteer ons voor meer informatieVerwante artikelen:AANVULLENDE OVEREENKOMST VOOR CONSULTANCYALGEMENE RISICOANALYSEARBEIDSONGEVALLENONDERZOEK MET >4 DAGEN WERKVERLETBEGELEIDING VAN WERKNEMERS: ALCOHOL EN DRUGS OP HET WERKEVACUATIESCHEMA OPMAKENGELUIDSKAART OPMAKENIMPLEMENTATIETRAJECT BELEID ALCOHOL- & MIDDELENMISBRUIKINDIENSTSTELLINGSVERSLAG OPMAKENINDIVIDUELE BEGELEIDINGKLIMAATSTUDIEMEDIPREV & INSTALLATIEMETING CHEMISCHE AGENTIANOODPLAN OPMAKENOMSTANDIG VERSLAG ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLENOPMAAK VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN PBMOPVANG EN NAZORG BIJ EMOTIONEEL SCHOKKENDE EN TRAUMATISCHE GEBEURTENISSEN OP HET WERKRISICOANALYSE CHEMISCHE AGENTIARISICOANALYSE STRESS OP HET WERKRISICOANALYSE TRILLINGENSTATIONAIRE GELUIDSMETINGSTOPPEN MET ROKEN - GROEPSBEGELEIDINGSTRESS OP HET WERK (WOCQ VRAGENLIJST)TOOLBOX ROOKBELEIDTRILLINGSMETINGENVEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAARTEN OPMAKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEKKENANALYSE BEELDSCHERMWERKPLEK VAN BEELDSCHERMWERKER MET LICHAMELIJKE KLACHTENWERKPOSTOBSERVATIE FYSIEKE BELASTINGWERKPOSTOBSERVATIE MANUEEL HANTEREN VAN LASTENZIEKTEVERZUIM EN RE-INTEGRATIE

Zoeken op Mediwet