Risicoanalyse psychosociaal welzijn

Risicoanalyse psychosociaal welzijn

Met de uitvoering van de psychosociale risicoanalyse bent u een stap dichter bij het optimaal functioneren van mens en organisatie.

Als werkgever dient u op regelmatige basis factoren in de werksituatie in kaart te brengen die een positief arbeidsklimaat bevorderen alsook factoren die het psychosociaal welzijn kunnen belemmeren.

Op maat van uw organisatie stelt Mediwet een aantal methodieken ter beschikking die men zelf of onder onze deskundige begeleiding kan toepassen. 

Het resultaat van de psychosociale risicoanalyse bestaat uit het implementeren van maatregelen die het psychosociaal welzijn van de werknemers verhogen.

Naast ondersteuning inzake de algemene psychosociale risicoanalyse, adviseert Mediwet uw organisatie tevens bij specifieke problemen.

Werken aan een gelukkige werkplek

Werken aan een gelukkige werkplek

U, als werkgever, weet dat een motiverende werksfeer gunstig is voor de workflow (productiviteit). Want een gelukkige medewerker is er twee waard. Ze presteren beter en komen graag werken.

Helaas zijn veel medewerkers niet zo gelukkig op de werkvloer, wetend dat ze hier toch de meeste tijd van de dag doorbrengen. Zorg voor een aangename werkplek en werkdruk. Dit leidt tot een verlaging van stress en kan een burn-out vermijden.

Mediwet ondersteunt u graag in het creëren van een motiverende werkplek. Want als medewerkers zich goed voelen, werken ze creatiever, efficiënter en beter samen. Het psychosociaal welzijn van uw medewerkers is dus van groot belang.

Verzuim en re-integratie

Verzuim en re-integratie

Langdurig zieke medewerkers, hetzij door lichamelijke en/of psychische ziekte hetzij door een arbeidsongeval, ondervinden soms moeilijkheden om het werk te hervatten. Wij begeleiden u in het uitwerken van een concreet verzuimbeleid en –protocol op maat van uw bedrijf. Daarnaast bieden we ook opleidingen aan voor leidinggevenden in het omgaan met verzuim in hun team en in het voeren van verzuimgesprekken.

Op vlak van re-integratie kan u de psychosociale dienst van Mediwet inschakelen om, in samenwerking met uw arbeidsarts, het re-integratiebeleid van uw organisatie vorm te geven.

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Voorkomen is beter dan genezen. Helaas worden medewerkers vaak geconfronteerd met situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, verbaal of fysiek geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Mediwet ondersteunt u in het opstellen van een algemeen beleid, maar ook in het uitwerken van een bedrijfsspecifieke gedragscode.

Indien u intern één of meerdere vertrouwenspersonen wenst aan te stellen, kunnen zij bij Mediwet de erkende basisopleiding tot vertrouwenspersoon volgen. Jaarlijks hebben opgeleide vertrouwenspersonen de mogelijkheid om in te schrijven op één van onze intervisiemomenten.

Elke medewerker kan ook rechtstreeks een beroep doen op de externe preventieadviseur psychosociale aspecten wanneer hij slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag op het werk. De preventieadviseur kan een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek uitvoeren en u, als werkgever, adviseren over zinvolle maatregelen.

Slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag kunnen tevens door de psychosociale dienst persoonlijk begeleid en ondersteund worden.

Stress en burn-out

Stress en burn-out

Het aantal medewerkers dat geconfronteerd wordt met stress en burn-out blijft jaarlijks stijgen. Meer en meer organisaties ervaren de nood aan een beleid dat zowel inzet op preventie van stress en burn-out als op re-integratie.

Afhankelijk van de behoeften van uw organisatie, kunnen onze experten uw organisatie ondersteunen bij het opstellen van een beleid, bij het organiseren van opleidingen voor uw medewerkers en leidinggevenden en met de begeleiding  van individuele cases. Onze aanpak is steeds op maat en houdt zowel rekening met werkgerelateerde als individuele factoren.

Enkele van onze diensten in het kader van stress en burn-out:

  • Advies bij het opstellen van een beleid rond stress en burn-out;
  • Identificeren van risicogroepen of medewerkers met een verhoogd risico op stress en burn-out;
  • Opleiding “Help, mijn medewerker heeft een burn-out”, over omgaan met stress en burn-out voor leidinggevenden en verantwoordelijken;
  • Opleiding “Stressbestendigheid en mentale weerbaarheid”;
  • Individuele trajecten om herstel en succesvolle re-integratie te bevorderen.

Alcohol, drugs en middelengebruik

Alcohol, drugs en middelengebruik

Hopelijk werd u nog nooit geconfronteerd met medewerkers die onder invloed toekomen op het werk. U kent misschien bedrijfsleiders, preventieadviseurs of leidinggevenden die daar wel mee geconfronteerd werden. Het kan zijn dat een medewerker wat teveel glazen heeft gedronken tijdens een middagpauze of erger, een middelenverslaving heeft.

Wij ondersteunen u graag in het opzetten van een alcohol- en middelenbeleid zodat u gepast kan reageren wanneer een medewerker onvoldoende functioneert. Want hier gaat het tenslotte om: los van de persoonlijke gezondheid, verhoogt bij middelengebruik de kans op arbeidsongevallen, conflicten op het werk, kwaliteitsverlies en verminderde productie. Mediwet organiseert de opleiding “Alcohol en drugs op de werkvloer” waarbij we stilstaan bij de verschillende middelen en hoe ze te herkennen. We geven aandachtspunten naar gedragsindicatoren mee. We beklemtonen het belang van goede afspraken en het consequent opvolgen van procedures. We reiken relevante communicatielijnen aan en staan stil bij een hulpverleningsaanbod. 

Schokkende gebeurtenissen

Schokkende gebeurtenissen

Een schokkende gebeurtenis zoals een arbeidsongeval, een hold-up of een terroristische aanslag kan een grote impact hebben op het psychosociaal welzijn van een medewerker. Al heeft de medewerker zelf geen lichamelijke verwondingen, toch kan het zijn dat zo’n pijnlijk voorval een tijdlang de gedachten en gevoelens beheerst. Opvang na een schokkende gebeurtenis is essentieel en geeft blijk van betrokkenheid en erkenning voor het leed van de betrokkenen. Reacties en steun van de omgeving kunnen een grote hulp betekenen.

Mediwet biedt ondersteuning en opvang na schokkende gebeurtenissen. In vertrouwelijke gesprekken krijgt de getroffen medewerker de ruimte en de tijd om zijn/haar gevoelens te uiten. Er wordt een luisterend oor geboden en de medewerker krijgt ook de nodige informatie omtrent het verwerkingsproces. Naast individuele gesprekken, is er de mogelijkheid om in samenwerking met de werkgever een nazorggesprek in groep te organiseren.

Mediwet is uw partner inzake advies en ondersteuning bij de opmaak van een organisatiebeleid naar aanleiding van schokkende gebeurtenissen. Dit beleid is erop gericht om diverse betrokken partijen een leidraad te bieden in het bewust omgaan met de psychosociale gevolgen van een traumatische gebeurtenis op het werk. 

Oudere werknemers

Oudere werknemers

Langer werken en dit zo veilig, zo gezond en zo gemotiveerd mogelijk, zijn bewuste streefdoelen geworden. Sinds 2013 moeten heel wat ondernemingen ‘een werkgelegenheidsplan oudere werknemers’ hebben opgesteld om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen. U kan bij onze deskundigen terecht voor inspiratie, advies en begeleiding bij de opmaak van een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers op maat van uw organisatie. 

Conflicthantering en bemiddeling

Conflicthantering en bemiddeling

Overal waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Een conflict dat niet aangepakt wordt, kan negatief evolueren. Eenmaal de situatie escaleert, kan een conflict een grote impact hebben op de sfeer en productiviteit binnen een team en organisatie. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen. Hoe sneller een conflict wordt aangepakt, hoe groter de kans op een positief resultaat voor alle partijen.

Wanneer de betrokkenen er zelf niet uit geraken, kan de PAPA (Preventieadviseur Psychosociale Aspecten) als neutrale bemiddelaar optreden. Een bemiddelingstraject bestaat uit één of meer vertrouwelijke gesprekken met de betrokkenen waarbij de mogelijkheid wordt gecreëerd om in een veilig kader en op een constructieve manier, klachten en behoeften aan te kaarten. Dit met het oog op een beter begrip van elkaars standpunt en het maken van concrete afspraken naar de toekomst toe.

Een bemiddeling kan zowel op vraag van de werkgever als op vraag van een werknemer die zelf betrokken is in een conflict.

Begeleiding en coaching

Begeleiding en coaching

Voor medewerkers die nood hebben aan een gestructureerde psychosociale begeleiding voorzien wij een individueel begeleidings- of coachingstraject. Mogelijke thema’s zijn stress, burn-out, psychotrauma, conflicthantering, alcohol- of drugsproblemen, …

Tijdens de individuele sessies heeft de medewerker de mogelijkheid om in alle rust en vertrouwen zijn/haar verhaal te doen en zoeken we samen met de medewerker naar de nodige leidraad om weer controle te krijgen over de situatie.

Soms is het aangewezen of noodzakelijk om de medewerker door te verwijzen naar gespecialiseerde hulp. In dit geval organiseren we in samenspraak een opvolging van de medewerker waarbij we op regelmatige tijdstippen de evolutie bespreken.