Algemene risicoanalyse

Algemene risicoanalyse

Elke onderneming dient een dynamisch risicobeheersingssysteem te hebben op basis van een risicoanalyse. De risicoanalyse moet uitgevoerd worden met aandacht voor alle risicodomeinen. Mediwet kan de risicoanalyse uitvoeren voor elke onderneming die hiervoor niet zelf de nodige kennis en menselijk vermogen in huis heeft.

Bij een risico-evaluatie wordt onderzocht aan welke risico's de werknemers kunnen worden blootgesteld. Na de identificatie van de risico's worden deze geëvalueerd met behulp van de Kinney-methode en wordt bekeken welke maatregelen men kan nemen om de risico's te voorkomen, bij de bron uit te schakelen of te beperken. 

Uit de resultaten van de risicoanalyse worden preventiemaatregelen voorgesteld die kunnen worden opgenomen in het jaarlijks actieplan. 
De gegevens worden nadien verwerkt in digitale documenten (Mediprev) die de opvolging ervan door u of uw medewerkers mogelijk maken via Windowsgestuurde computers.

Onderzoek arbeidsongevallen

Onderzoek arbeidsongevallen

Voor ondernemingen zonder preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 moet Mediwet de ongevallenanalyse uitvoeren na elk ongeval met minstens 4 dagen werkverlet. Het doel van het arbeidsongevallenonderzoek bestaat erin maatregelen voor te stellen om herhaling van het ongeval te voorkomen. 

Tijdens het arbeidsongevallenonderzoek worden de feiten van het ongeval genoteerd en de oorzaken ervan opgespoord en geanalyseerd. Getuigen en slachtoffers kunnen hiervoor worden gehoord. Aanvullend worden maatregelen ter voorkoming van dergelijke ongevallen voorgesteld en besproken. 
Naderhand wordt een verslag van het arbeidsongevallenonderzoek opgesteld en toegezonden.

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval

Elk ernstig arbeidsongeval moet onmiddellijk onderzocht worden door een preventieadviseur niveau 1 of 2.  Voor ondernemingen zonder preventieadviseur niveau 1 of niveau 2 dient dit te gebeuren door Mediwet. 
Het omstandig verslag van dit onderzoek moet binnen de 10 kalenderdagen volgend op het arbeidsongeval bezorgd worden aan de met toezicht belaste ambtenaar. 

Tijdens het arbeidsongevallenonderzoek worden de feiten van het ongeval genoteerd en de primaire, secundaire en tertiaire oorzaken ervan opgespoord en geanalyseerd. Getuigen en slachtoffers kunnen hiervoor worden gehoord. Indien nodig moeten de verschillende betrokken partijen (onderaannemer, uitzendbureau) samenwerken. 

Aanvullend worden maatregelen ter voorkoming van dergelijke ongevallen voorgesteld en besproken.  
Het omstandig verslag moet door de werkgever aangevuld worden (duiding van de maatregelen die getroffen zullen worden, met vermelding van de uitvoeringstermijn) en ondertekend naar de met toezicht belaste ambtenaar gestuurd worden. 

Evacuatieschema opmaken

Evacuatieschema opmaken

In geval van een noodsituatie waarbij ontruiming van het gebouw noodzakelijk is, is het van levensbelang dat de aanwezigen weten waar ze zich in de onderneming bevinden en hoe ze op een vlugge en veilige manier het gebouw kunnen verlaten. Dit wordt verwezenlijkt door, op strategische plaatsen, evacuatieplannen uit te hangen met aanduiding van de vluchtwegen, de aanwezige brandblusmiddelen en de positie van de verzamelplaats.

Op basis van een rondgang in de onderneming worden de volgende zaken opgetekend: de positie van alle aanwezige brandblusmiddelen en eerste hulpposten, de vluchtwegen, de (nood)uitgangen en de verzamelplaats.
Indien het bedrijf beschikt over elektronische grondplannen wordt de benodigde tijd geschat op ongeveer 3 halve dagen.

Wanneer er geen elektronische grondplannen zijn, behoort de ruwe opmaak van het grondplan tot de opdracht en zullen in totaal 4 halve dagen nodig zijn.

Noodplan opmaken

Noodplan opmaken

Elke onderneming kan geconfronteerd worden met brand of andere noodsituaties. Het opstellen van duidelijke richtlijnen en vastgelegde taakverdeling zorgt voor een belangrijk houvast in chaotische situaties. Het noodplan is niet alleen een wettelijke verplichting maar vormt een levensnoodzakelijk document om de gevolgen van noodsituaties tot het minimum te beperken.

In overleg met de zaakvoerder en eventuele andere betrokken personen (preventieadviseur, hiërarchische lijn, brandweer,…) worden de procedures en verantwoordelijkheden vastgelegd in geval van diverse noodsituaties (brand, Eerste Hulp, arbeidsongevallen, ontruiming, geweld,…). 
Bijkomende schriftelijke instructies voor alle werknemers (evacuatieplannen, noodnummers, wat te doen bij brand,…) maken deel uit van het intern noodplan.

Indienststellingsverslag

Indienststellingsverslag

Telkens een installatie, machine of gemechaniseerd werktuig in gebruik wordt genomen, moet de werkgever in het bezit zijn van een verslag waarin de veiligheid en overeenstemming met de voorschriften wordt vastgesteld en dit door de preventieadviseur, zonodig met raadpleging van andere bevoegde personen (art. 8.3 van Hoofdstuk I van Titel VI van de Codex).

Mediwet kan voor u de indienststellingsverslagen opmaken bij de introductie van nieuwe installaties, machines of gemechaniseerde werktuigen of retroactief voor deze die reeds in gebruik zijn. 
De betreffende installaties, machines en werktuigen worden tijdens een bezoek aan een grondige inspectie en controle onderworpen. Wij inventariseren en evalueren de risico's inzake gebruik en onderhoud, de restrisico's, bijkomende gevaren te wijten aan plaatselijke factoren (bv.: inplanting). Eveneens wordt nagegaan of de noodzakelijke documenten aanwezig zijn.

De conclusies worden geformuleerd in het indienststellingsverslag.

Veiligheidsinstructiekaarten PBM

Veiligheidsinstructiekaarten PBM

De werkgever dient de risico's op de arbeidsplaatsen op te sporen en preventiemaatregelen te nemen. Wanneer de risico's niet uitgeschakeld kunnen worden door methodes of procédés op het gebied van de arbeidsorganisatie of met collectieve technische beschermingsmiddelen (CBM), worden de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) gebruikt.

De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en over instructies over de aangewende PBM beschikken. 
Er moeten schriftelijke instructies opgesteld worden die voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn om zo het correct gebruik te garanderen. De instructienota opgesteld voor elk type PBM dat in de onderneming wordt gebruikt bevat de nodige aanduidingen betreffende: hun werking, het gebruik, het nazicht, het onderhoud, de opslag en de vervaldatum (art. 4 en 24, KB gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, BS 14/07/2005). 

Aan de hand van deze veiligheidsinstructiekaarten komt u als werkgever tegemoet aan de wettelijke bepalingen. Mediwet stelt op basis van observatie en bijhorende gebruikshandleidingen voor elk persoonlijk beschermingsmiddel een veiligheidsinstructiekaart op. Deze bevatten de nodige schriftelijke instructies voor het aangewende PBM en worden aangeboden in de vorm van duurzame gelamineerde fiches met aangename lay-out.

Veiligheidsinstructiekaarten arbeidsmiddelen

Veiligheidsinstructiekaarten arbeidsmiddelen

Elke werkgever is verplicht schriftelijke instructies ter beschikking te stellen betreffende alle op het werk gebruikte arbeidsmiddelen om zo het correct gebruik ervan te garanderen.

De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de werknemers over voldoende informatie en, in voorkomend geval, over gebruiksaanwijzingen betreffende de op het werk gebruikte arbeidsmiddelen beschikken. Voor elk arbeidsmiddel moeten de nodige schriftelijke instructies bestaan voor hun werking, gebruikswijze, inspectie, onderhoud en informatie over de veiligheidsvoorzieningen (Art. 7, Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen).

Mediwet stelt op basis van observatie en bijhorende gebruikshandleidingen voor elke installatie, machine of gemechaniseerd werktuig de veiligheidsinstructiekaart op. Deze bevatten schriftelijke instructies betreffende de werking, gebruikswijze, vereiste beschermingsmiddelen, inspectie en onderhoud en worden in de vorm van een gelamineerde kaart met aangename lay-out ter beschikking gesteld.