Ergonomisch advies werkpost

Ergonomisch advies werkpost

Onze preventieadviseur-ergonomie komt langs op een werkpost naar keuze om eventuele ergonomische knelpunten op te sporen. In het bijkomend verslag worden adviezen geformuleerd. Hebt u vragen of twijfels rond de werkbaarheid binnen een bepaalde afdeling of vragen rond maatregelen die u op dit gebied zelf wil nemen in het bedrijf, worden ze met plezier beantwoord.

Taken die een fysieke vorm van inspanning vergen, waarbij langdurig in dezelfde houdingen wordt gewerkt, waarvoor repetitieve handelingen nodig zijn, worden tijdens deze werkpostanalyse geëvalueerd aan de hand van observatie. Zo worden o.m. de werkmethoden, lasteigenschappen, de gehanteerde gereedschappen, de gebruikte hulpmiddelen, de werkpostopstelling en de omgevingsvariabelen beoordeeld.

Voor elke taak waarbij een last wordt vastgehouden, getild, geduwd, getrokken en/of gedragen, wordt tijdens deze werkpostanalyse de taak op dezelfde manier geëvalueerd. Zo worden o.m. de lasteigenschappen, de werktechniek, de gebruikte hulpmiddelen, de werkopstelling en de omgevingsvariabelen beoordeeld.

De nodige metingen worden hiervoor uitgevoerd. Knelpunten die eenvoudig op te lossen zijn worden onmiddellijk aangepakt en geduid, andere worden samen met een aantal adviezen gebundeld in een overzichtelijk verslag.

In het kader van lichamelijke klachten en/of re-integratie (bv. na ziekte of arbeidsongeval) kunnen ook individuele werkposten geanalyseerd worden.

Analyse beeldschermwerkpost

Analyse beeldschermwerkpost

Het verplicht gezondheidstoezicht voor de werknemers die onderworpen zijn aan het risico beeldschermwerk is opgeheven vanaf 1/01/2016. In plaats daarvan moet de werkgever minstens om de 5 jaar een analyse van de beeldschermwerkposten voorzien op groepsniveau en op individueel niveau, onder andere over de risico's voor het gezichtsvermogen, de problemen van lichamelijke en geestelijke belasting bij de beeldschermwerkers.

Mediwet analyseert de individuele werkposten van uw beeldschermwerkers aan de hand van een online bevraging en/of een werkpostbezoek. Ook algemene richtlijnen en adviezen rond beeldschermwerk komen aan bod.  Wilt u graag zelf aan de slag? Mediwet biedt een workshop aan waarbij u aan de hand van een voorstelling en het gebruik van een checklist binnenkort zelf een analyse kan doen van de beeldschermwerkposten. Na deze training weet u wat een goede zithouding en correcte opstelling van de beeldschermwerkpost is. Tevens heeft de aankoop van bureaumateriaal geen geheimen meer voor u met de gekregen aankoopnormen en -aandachtspunten.

Workshop rugvriendelijk werken

Workshop rugvriendelijk werken

Hebt u al structurele maatregelen genomen, maar blijft rugpijn een groot probleem binnen het bedrijf? Deze workshop is een perfecte aanvullende maatregel  binnen een preventiebeleid rond letsels door overbelasting.  De deelnemers worden bewuster gemaakt van hun lichaam. Ze krijgen inzicht in de anatomie en mechanica van het menselijk lichaam en leren correct omgaan met lasten.

Trillingsmetingen

Trillingsmetingen

Om vaat- en neurologische aandoeningen of letsels aan spieren en beendergestel te voorkomen, worden trillingsmetingen uitgevoerd bij activiteiten met potentieel risico (te bepalen aan de hand van de risicoanalyse). Aan de hand van de resultaten van de metingen kan men dan preventiemaatregelen vastleggen, uitvoeren en evalueren. 

In samenspraak met de zaakvoerder, de interne preventieadviseur of de hiërarchische lijn wordt bepaald bij welke activiteiten / arbeidsmiddelen trillingsmetingen uitgevoerd dienen te worden. Dit kan een meting op hand-arm-trillingen zijn of een meting op lichaamstrillingen. Deze trillingsmetingen worden uitgevoerd met gekalibreerde meettoestellen.

Op basis van de uitgevoerde metingen wordt het dagelijks blootstellingsniveau voor de onderzochte activiteit bepaald. Dit is de waarde voor het persoonlijke blootstellingsniveau dat overeenkomt met een blootstelling over een periode van 8 uur. Deze waarde kan vervolgens vergeleken worden met de geldende grenswaarden voor het bepalen van de adviezen om de situatie eventueel te verbeteren.
De bevindingen worden genoteerd in een genormeerd verslag (volgens NBN EN 689).