Geluidsmetingen

Geluidsmetingen

Blootstelling aan lawaai kan leiden tot onherstelbare en permanente gehoorschade. 

Geluidsmetingen op de werkvloer, zowel binnen als buiten, worden uitgevoerd om mogelijke problemen objectief in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten worden preventiemaatregelen geformuleerd.  

Binnenklimaat

Binnenklimaat

Om een goede werksfeer en efficiënt werken te bevorderen, is het belangrijk dat de werknemers in een comfortabel binnenklimaat vertoeven. Ongunstige factoren (te warm of te koud, hoge of lage luchtvochtigheid, te veel CO2, tocht,…) kunnen leiden tot concentratieverlies, vermindering van efficiëntie en gezondheidsklachten.

Op basis van een doorgedreven analyse van het binnenklimaat kunnen adviezen geformuleerd worden om de bestaande situatie indien nodig te verbeteren.

Risicoanalyse chemische agentia

Risicoanalyse chemische agentia

Om na te gaan of er gevaarlijke producten aanwezig zijn op de werkplaats, dient de werkgever een inventaris op te maken van alle aanwezige en gebruikte producten. 

Voor elk chemisch product moet een risico-evaluatie gebeuren op basis van de gevaren van het product, de blootstellingsfrequentie en de omstandigheden van het gebruik. Na afloop van deze evaluatie worden adviezen geformuleerd.

Meting chemische agentia

Meting chemische agentia

Wanneer men blootgesteld wordt aan chemische agentia kunnen allerlei gezondheidsklachten optreden: irritaties van luchtwegen en slijmvliezen, irritaties van de huid, concentratieverlies of zelfs permanente gezondheidsschade.

Dit kan voorkomen worden door de blootstelling aan chemische agentia te beoordelen. Het meten van de concentratie in de lucht is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Bemonsteringen kunnen zowel persoonlijk (op een persoon zelf) als stationair (op een bepaalde plaats op de werkpost) uitgevoerd worden.

Na analyse worden de gemeten blootstellingsconcentraties vergeleken met geldende grenswaarden. Hieraan worden adviezen gekoppeld om de situatie onder controle te houden of eventueel te verbeteren.

Risicoanalyse trillingen

Risicoanalyse trillingen

Steeds meer mensen krijgen te maken met neurologische aandoeningen of letsels aan spieren en beendergestel. Een niet te onderschatten oorzaak hiervan is de blootstelling aan trillingen.

Lichaamstrillingen komen vooral voor in sectoren waar men voertuigen moet besturen of werkt op trillende vlakken. Hand-arm-trillingen zijn dan weer te vinden bij het werken met trillend gereedschap.

Per arbeidsmiddel, deeltaak en werknemer(groep) wordt het niveau van blootstelling onderzocht, eventueel de trillingen gemeten en geëvalueerd. Vervolgens kunnen maatregelen voorgesteld worden om het risico te elimineren of beperken.