Focus op
re-integratie

Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren naar de werkvloer. Het is daarom van belang dat de werkgever en werknemer samen overleggen welke mogelijkheden er zijn voor de langdurig arbeidsongeschikte werknemer om terug te keren. Het zoeken naar haalbare manieren om de arbeidsongeschikte werknemer terug te integreren in het bedrijf, heet het re-integratietraject.

Ontdek onze opleidingen

Re-integratietraject

Re-integratietraject

Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker het wordt om terug te keren naar de werkvloer.

Langdurige ziekte heeft bovendien een hoge kostprijs voor de maatschappij, de werkgever en de betrokken werknemers zelf. Voor deze laatste leidt het vaak tot inkomensverlies, sociaal isolement en nog meer gezondheidsproblemen.

 Het is dus van belang op tijd te beginnen zoeken naar een haalbare manier om de arbeidsongeschikte te re-integreren in het bedrijf.

In het re-integratietraject speelt de preventieadviseur-arbeidsarts een cruciale rol, enerzijds omdat hij de werkomstandigheden en het werk in de onderneming kent, anderzijds omdat hij een aanspreekpunt vormt voor alle betrokken partijen.

De regelgeving betreffende re-integratie wordt beschreven in de codex Welzijn op het Werk, hoofdstuk VI van boek I, titel 4 en werd grondig aangepast door het KB van 11 september 2022 (BS 20 september 2022).


Opstarten van een re-integratietraject

Er wordt gestart met het re-integratietraject op vraag van één van volgende partijen, die hiertoe een verzoek indient bij de arbeidsarts:

 • De werknemer of zijn behandelend arts (ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid);
 • De werkgever, ten vroegste na 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschiktheid OF na het ontvangen van een attest van definitieve arbeidsongeschiktheid opgesteld door de behandelend arts.


Re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts

Na ontvangst van het verzoek wordt de werknemer uitgenodigd bij de arbeidsarts van Mediwet. Deze bekijkt het dossier en overlegt met de betrokken werknemer om zicht te krijgen op zijn of haar mogelijkheden.

De arbeidsarts kan eventueel ook overleg plegen met de behandelend arts, de adviserend arts of de Terug-Naar-Werkcoördinator van het ziekenfonds en eventueel ook met de preventieadviseurs psychosociale aspecten en ergonomen binnen de preventie-dienst. Mits toestemming van de werknemer kan de arbeidsarts ook overleg plegen met de werkgever, met het oog op het bevorderen van het onderzoek naar de concrete mogelijkheden voor aangepast werk.

Daarnaast kan de arbeidsarts de werkpost onderzoeken indien hij/zij dat nodig acht.

Dit alles moet het mogelijk maken om één van de 3 onderstaande beslissingen te nemen:

 • Beslissing A: de werknemer is slechts tijdelijk ongeschikt voor het overeengekomen werk en kan  in tussentijd aangepast of ander werk uitvoeren, eventueel mits aanpassing van de werkpost. De arbeidsarts formuleert de voorwaarden en modaliteiten van het aangepast of ander werk.
 • Beslissing B: de werknemer is definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk en is wel in staat om aangepast of ander werk uit te voeren. De arbeidsarts formuleert de voorwaarden en modaliteiten van het aangepast werk.
 • Beslissing C: het is om medische redenen (voorlopig) niet mogelijk om een re-integratiebeoordeling te doen, omdat het nog niet duidelijk is of de werknemer tijdelijk dan wel definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk of omdat de werknemer nog behandelingen moet ondergaan alvorens een werkhervatting mogelijk is.


Opstellen van een re-integratieplan of een gemotiveerd verslag

Na ontvangst van het formulier voor de re-integratiebeoordeling met beslissing A of B onderzoekt de werkgever de concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk en/of aanpassingen aan de werkpost en dient hierbij zo goed mogelijk rekening te houden met de voorwaarden en modaliteiten bepaald door de arbeidsarts. De werkgever dient ook rekening te houden met het collectief kader inzake re-integratie en in voorkomend geval met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap.

Het re-integratieplan bevat één of meerdere maatregelen die zo gedetailleerd mogelijk beschreven worden:

 • Omschrijving (aanpassingen) werkpost
 • Omschrijving (aangepast) werk: volume, uurrooster,..
 • Omschrijving ander werk
 • Aard voorgestelde opleiding
 • Geldigheidsduur re-integratieplan

De werkgever bezorgt vervolgens het re-integratieplan aan de werknemer. De termijn waarbinnen dit dient te gebeuren is afhankelijk van het type arbeidsongeschiktheid:

 • 63 kalenderdagen na ontvangst van de re-integratiebeoordeling bij tijdelijke ongeschiktheid (beslissing A)
 • 6 maanden na ontvangst van de re-integratie­beoordeling bij definitieve ongeschiktheid (beslissing B)

De werknemer heeft na ontvangst van het plan 14 kalenderdagen tijd om hier al dan niet mee akkoord te gaan en noteert hierop ook de reden waarom hij het re-integratievoorstel eventueel verwerpt (als de werknemer niet reageert binnen de  vooropgestelde termijn, wordt hij gecontacteerd door de werkgever. Als de werknemer opnieuw niet rea­geert wordt dit beschouwd als een weigering van het plan door de werknemer).

Komt er geen re-integratieplan, dan moet de werk­gever een gemotiveerd verslag opstellen waarom hij desgevallend geen ander of aangepast werk aanbiedt.


Procedure medische overmacht

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht is volledig losgekoppeld van het re-integratietraject. Hiervoor moet nu een aparte “bijzondere procedure in het kader van artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet” worden doorlopen. Via deze procedure zal de arbeidsarts al dan niet de definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk bevestigen.

Meer informatie kan u lezen op My Mediwet (inloggen – onder Publicaties – Zoekterm: Bijzondere procedure medische overmacht).


Collectief beleid

Er wordt best niet gewacht tot er iemand uitvalt om te gaan nadenken over een re-integratiebeleid. Zo dient de werkgever regelmatig met het comité te overleggen over de mogelijkheden op collectief niveau voor aangepast of ander werk en over de maatregelen voor aanpassingen van de werkposten.

De werkgever bezorgt hiertoe jaarlijks aan het comité de geglobaliseerde en geanonimiseerde elementen uit de re-integratieplannen en uit de gemotiveerde verslagen.

Ook zal de arbeidsarts jaarlijks  aan de werkgever een kwalitatief en kwantitatief verslag moeten afleveren over de spontane raadplegingen, werkhervattingen, re-integratietrajecten, bezoeken voorafgaand, problemen bij het contacteren van arbeidsongeschikte werknemers, aanpassingen aan de werkposten.... en dit met respect voor de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim.


Informeren van arbeidsongeschikten

Vergeet als werkgever niet om de arbeidsarts op de hoogte te brengen van elke werknemer die 4 weken of langer arbeidsongeschikt is. Vanaf 1 oktober 2022 dient de arbeidsarts deze werknemers immers te contacteren met het oog op het informeren over de mogelijkheden  bij werkhervatting (zoals een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting, een werkhervattingsonderzoek of een re-integratietraject).

U kan deze gegevens rechtstreeks ingeven via onze website. Klik hier of geef de gegevens in door in de hoofding van onze website op het titeltje 'Arbeidsongeschikte werknemer' te klikken.