Verschillende onderzoeken

Lees hieronder meer over de verschillende gezondheidsbeoordelingen waarvoor u bij ons terecht kan.

Ontdek onze opleidingen

Welke verschillende vormen van gezondheidsbeoordeling zijn er?

Welke verschillende vormen van gezondheidsbeoordeling zijn er?

Voorafgaande gezondheidsbeoordeling

Deze beoordeling voor de werknemer die behoort tot 1 van de 4 hieronder vermelde categorieën (*) kan plaatsvinden:

  • ofwel vóór de ondertekening van de arbeidsovereenkomst, als laatste stap in de aanwervingsprocedure. De werkgever moet dan de kandidaat aanwerven als hij geschikt wordt verklaard;
  • ofwel in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de blootstelling aan de risico’s. 

(*)

1. Veiligheidsfunctie

2. Functie met verhoogde waakzaamheid

3. Activiteit of werkpost waarvoor uit de resultaten van de risicoanalyse het bestaan blijkt van:

  • Een identificeerbaar risico voor de gezondheid van de werknemer, te wijten aan de blootstelling aan een fysisch, biologisch of chemisch agens. Bijvoorbeeld: lawaai, trillingen, ioniserende straling, kankerverwekkende stoffen, infectieziekten, chemicaliën.
  • Een verband tussen de blootstelling aan een belasting van ergonomische aard of die verbonden is aan de zwaarte van het werk of aan een monotoon en tempo-gebonden werk en een identificeerbaar risico op een fysieke of mentale werkbelasting. Bijvoorbeeld: manueel hanteren van lasten.
  • Een verband tussen de activiteit en een identificeerbaar risico voor psychosociale belasting van de werknemer.

4. Andere onderworpenen

Meer informatie over deze categorieën kan u hier terugvinden.


Periodieke gezondheidsbeoordeling

Regelmatige gezondheidsbeoordeling.

Werkhervatting
Gezondheidsbeoordeling van een onderworpen werknemer na een afwezigheid van minstens 4 opeenvolgende weken door ziekte, arbeidsongeval, privé-ongeval of wegens bevalling. Dit onderzoek moet plaatsvinden ten vroegste op de dag waarop het werk wordt hervat en ten laatste op de tiende werkdag daarna.

Bezoek voorafgaand aan de werkhervatting
Bezoek tijdens arbeidsongeschiktheid met het oog de werkhervatting goed voor te bereiden, met eventueel een advies voor aangepaste maatregelen voor de werkpost of arbeidsomstandigheden.

Spontane raadpleging
Bij gezondheidsklachten die een werknemer toeschrijft aan de functie binnen de onderneming kan elke werknemer rechtstreeks, zonder tussenkomst van de werkgever, een spontane raadpleging vragen bij de preventieadviseur-arbeidsarts.

Voortgezet gezondheidstoezicht
Nadat er blootstelling aan chemische, fysische of biologische agentia geweest is, kan de werknemer genieten van een gezondheidstoezicht, zowel wanneer hij nog steeds in dienst is als wanneer hij de onderneming al verlaten heeft.

Uitbreiding van het gezondheidstoezicht
Werknemers die werken in de onmiddellijke omgeving van de werkpost van een werknemer die onderworpen is aan het verplicht gezondheidstoezicht worden ook aan het toezicht onderworpen.

Gepast gezondheidstoezicht voor bepaalde categorieën werknemers
Denk hierbij aan mindervaliden, jongeren, zwangeren, bij borstvoeding, stagiair(e)s, leerlingen, studenten, uitzendkrachten, nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst.

Re-integratieonderzoek
Lees hier meer over re-integratie.

Nogepa-keuring
Nogepa staat voor De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie. Mediwet heeft een arbeidsarts die erkend is voor het uitvoeren van deze keuringen. Meer informatie kan u aanvragen via info@mediwet.be.