Hoe bekom ik een rijgeschiktheidsattest?

Nadat u ingelogd bent op My Mediwet, kan u de informatiebrochure terugvinden over het onderzoek rijbewijs.

Deze link geeft u informatie over groep 1 en groep 2 rijbewijs, alsook de medische geschiktheid.

Eerst en vooral neemt u contact op met Mediwet voor een afspraak. De kandidaat moet een vragenlijst invullen en ondertekenen, een speciaal oogonderzoek ondergaan en een medisch onderzoek laten uitvoeren door een arbeidsarts van Mediwet. Indien de arbeidsarts het nodig acht bijkomende onderzoeken of verwijzingen te doen, zal hij dit kenbaar maken tijdens de consultatie. Pas na het evalueren van de gevraagde informatie kan bij een gunstig besluit het rijgeschiktheidsattest afgeleverd worden aan de aanvrager. In de andere gevallen kan het attest onmiddellijk afgeleverd worden. Hiermee moet u zich dan aanmelden bij de dienst rijbewijzen van uw domicilie samen met € 25 en een pasfoto als de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

OPGELET! Niet iedereen wordt geschikt bevonden voor een geneeskundige schifting (rijbewijs groep 2)

De begrippen rijgeschiktheidsattest en vakbekwaamheid worden nog al te vaak met elkaar verward.

Rijgeschikt zijn houdt in dat men geen lichamelijke of geestelijke aandoening of afwijking heeft die de functionele mogelijkheden zodanig beperkt dat dit een gevaar kan opleveren voor de veiligheid bij het besturen van een motorvoertuig. Het rijgeschiktheidsattest wordt door een erkende arts afgeleverd na een medisch onderzoek (in dit kader ook wel geneeskundige schifting voor chauffeurs genoemd) volgens de criteria voorzien in bijlage 6 van het K.B. betreffende de rijbewijzen.       

Houders van een rijbewijs C (C, C+E, C1, C1+E) en D (D, D+E, D1, D1+E) en houders van het rijbewijs A, B en B+E die bezoldigd vervoer van personen uitoefenen, dienen te beschikken over een rijgeschiktheidsattest. Voor dit rijgeschiktheidsattest kan u bij Mediwet terecht.

Het rijgeschiktheidsattest, dat uitgereikt wordt door de arts, is geldig vanaf de datum van het medisch onderzoek tot maximaal 5 jaar erna. Op basis van dit document dient het gemeentebestuur op eender welk moment tijdens de geldigheid ervan, een nieuw rijbewijs af te leveren dat de vermelde einddatum van rijgeschiktheid overneemt. Sommige gemeentebesturen vragen dat het rijgeschiktheidsattest “recent afgeleverd” zou zijn en stellen bijvoorbeeld een termijn van 3 of 6 maanden voorop.

Volgens het Centrum voor Rijgeschiktheid en Voertuigaanpassing (CARA) is dit niet correct en mag betrokkene zich de dag voor de vervaltermijn van 5 jaar aanmelden. (Hij zal dan wel slechts 1 dag in orde zijn.)

De vakbekwaamheid is een aanvulling van het rijbewijs, verplicht voor de meeste professionele bestuurders met een rijbewijs van de categorieën C en D. Voor de verlenging van de geldigheid van dit essentieel onderdeel van het rijbewijs dient de houder per 5 jaar 35 uur nascholing te volgen. Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.

 

Andere bronnen zijn: www.belgium.be/nl/mobiliteit

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

    Contacteer ons